Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzone są ze wszystkimi dziećmi w celu usprawnienia wymowy. Wszystkie dzieci naszego przedszkola diagnozowane są przez nauczyciela logopedę i dla dzieci u których podczas wstępnej diagnozy logopedycznej wystąpiły trudności w mowie i prawidłowej artykulacji dźwięków organizowane są zajęcia indywidualne. Występujące trudności w mowie powodują zakłócenia komunikacji językowej i utrudniają dzieciom przyswajanie wiedzy. Zajęcia w tym zakresie prowadzi nasz logopeda, pani mgr Zdzisława Błachowska. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w specjalnie dostosowanej do tych zajęć sali z lustrem logopedycznym. Cęsztotliwość zajęć dla poszczególnych dzieci jest ustalana z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wady wymowy, wieku i indywidualnych możliwości dziecka.

 

Zajęcia mają na celu:

  • zmniejszanie barier komunikacyjnych

  • rozwijanie sfery emocjonalnej

  • stymulowanie rozwoju mowy

  • rozszerzanie procesów myślenia i pamięci

  • doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej

  • doskonalenie rytmu, tempa mowy

  • kształtowanie czystej tonacji

  • utrwalanie nabytych umiejętności artykulacyjnych