Odpłatność

Działalność Przedszkola finansowana jest z dotacji udzielonej przez Gminę Łubniany.

Dotacja ta przeznaczona jest m.in. na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi, wszystkich zajęć dodatkowych (j. angielski, j. niemiecki, religia, zajęcia taneczne, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna), pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki.

Rodzice zobowiązani są do comiesięcznego, terminowego wnoszenia opłat za:

  1. Wyżywienie - w wysokości iloczynu liczby dni pracy Przedszkola w miesiącu i dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w Przedszkolu. Opłata za wyżywienie płatna jest z góry w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc
  2. Świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową, w wysokości naliczonej zgodnie z Uchwałą NR XXXIX/278/18 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany, na podstawie rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata nie jest naliczana. Opłaty za świadczenia przedszkola w danym miesiącu Rodzice wnoszą po zakończeniu danego miesiąca, w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa obowiązująca w Przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 11,50zł. Stawka ta może ulec zmianie w przypadku zmiany cen firmy cateringowej dostarczającej obiad lub drastycznego wzrostu cen produktów. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Rodzice będą powiadomieni na co najmniej 14 dni przed datą jej wprowadzenia. 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie w tym dniu podlega zwrotowi tylko jeśli nieobecność zgłoszona została poprzez system iPrzedszkole do godz. 11:00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność. Zwrot nadpłaty następuje w formie zaliczenia na poczet należności za następny miesiąc.

Rodzice mogą korzystać z obniżenia opłaty za usługi przedszkola w wysokości i na zasadach określonych w Uchwałą NR XXXIX/278/18 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany. Dokument będący podstawą obniżenia miesięcznej opłaty Rodzic przedkłada Dyrektorowi nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.