Koncepcja pracy

 

KONCEPCJA PRACY

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KOLOROWA ZEBRA

W BIADACZU

NA LATA 2014-2019

 

Koncepcja zatwierdzona i przyjęta do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu w dn. 02.05.2014r., zaktualizowana w dn. 29.01.2016r.

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

 

Charakterystyka przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Kolorowa Zebra w Biadaczu rozpoczęło swoją działalność 01.05.2014 r. Mieści się w wolno stojącym, dwukondygnacyjnym, przystosowanym na potrzeby przedszkola budynku. Jego atutem są nowe, bardzo dobrze wyposażone, bezpieczne, monitorowane wnętrza oraz przedszkolny plac zabaw wyposażony  w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. W ogrodzie przedszkolnym zamontowany jest nowy wysokiej klasy plac zabaw, na którym dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w otoczeniu zieleni.

W budynku znajdują się:

· na parterze: kuchnia, zmywalnia, szatnia dla dzieci, przestronna widna sala z przyległą łazienką, dobrze wyposażona we wszelkie pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audio, meble dostosowane do wieku dzieci.

· na pierwszym piętrze: szatnia dla personelu, łazienka personelu, gabinet dyrektora, sala zajęć z przyległą łazienką, dobrze wyposażona we wszelkie pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audio, telewizor, tablicę, meble dostosowane do wieku dzieci.

· w piwnicy: kotłownia, pomieszczenie na zbiorniki na olej opałowy, pomieszczenie gospodarcze.

 

Rozwiązania organizacyjne

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 18:00.

W przedszkolu funkcjonują 2 grupy. Grupa 1 – Misie to 3- i 4- latki, grupa 2 – Pszczółki to 4- ,5- i 6-latki.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie Biadacz i przyległe do niego Luboszyce oraz pozostałe miejscowości naszej gminy.

Na dzień 1 września 2015 r placówka zatrudnia 11 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi.

Przedszkole zapewnia całodniowe wyżywienie dzieci. Obiad dostarczany jest przez firmę cateringową posiadającą uprawnienia do żywienia małych dzieci. Pozostałe posiłki (śniadanie, II śniadanie i podwieczorek) przygotowywane są w przedszkolnej kuchni z zachowaniem wszelkich norm żywieniowych i dostosowane do wieku dzieci.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego, nieodpłatne zajęcia dodatkowe – j. angielski, j. niemiecki, religia, zajęcia taneczne, nieodpłatną opiekę psychologiczno-pedagogiczną – zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Odpłatne jest tylko wyżywienie dzieci w przedszkolu, które w przypadku zgłoszonej nieobecności jest odliczane. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno- obsługowy. Wszyscy pracownicy uczestniczą w życiu i działaniach placówki, edukacji i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki poprzez strategię działania mającą na celu dziecko i jego dobro.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej, zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających  w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:

•        Co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu, boisku, itp.

•        Co najmniej jedną piątą czasu  należy przeznaczyć na zabawę,

•        Dwie piąte czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,

•        Najwyżej jedną piątą czasu zajmują dzieciom różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne.

ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU:

•        język angielski

•        język niemiecki

•        religia

•        zajęcia taneczne

•        zajęcia z logopedą

•        zajęcia z psychologiem w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

•        zajęcia z pedagogiem w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Wizja przedszkola

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie.

Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
je do podjęcia nauki w szkole. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, systematycznie doskonalą się i wzbogacają swój warsztat pracy. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Bazę lokalowa przedszkola jest ciągle doskonalona. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Plac zabaw jest nowoczesny i bezpieczny, zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Dzięki ciężkiej pracy wszystkich pracowników, bardzo dobremu kontaktowi z rodzicami i rodzinnej atmosferze i czynnemu udziałowi przedszkola w życiu wsi, nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

Misja przedszkola

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Kształtujemy postawy moralne i proekologiczne dzieci, promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne.

Odkrywamy i rozwijamy w dzieciach ich zdolności, zapewniamy przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami. Wspieramy aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem. Diagnozujemy, ukierunkowujemy i wspomagamy rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, wrażliwe, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola. Chcemy wspólnie z rodzicami dążyć do szanowania praw naszych dzieci, wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca wychowawcza, opiekuńcza i pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.

Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy.

 

Rola nauczyciela - wychowawcy

Nauczyciele w naszym przedszkolu wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia. Obserwują i oceniają jego rozwój. Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie.

Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Dziecko w naszym przedszkolu jest akceptowane, takie jakie jest. Ma możliwość indywidualnego rozwoju. Osiąga sukcesy. Czuje się bezpieczne. Jest optymistyczne, wesołe ,otwarte. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony. Buduje pozytywny obraz samego siebie. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi. Jest aktywne twórczo i poznaje świat, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania. Poznaje swoje prawa i obowiązki. Osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie by osiągać sukcesy w szkole.

Model absolwenta:

Dziecko kończące nasze przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :

-          motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

-          zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

-          umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

-          umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

-          umiejętność współpracy w grupie,

-          umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

-          tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

-          samodzielność,

-          odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Dziecko kończące nasze przedszkole posiada:

-          zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

-          wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

-          podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące nasze przedszkole umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

Dziecko kończące nasze przedszkole rozumie, zna, przestrzega:

-          prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

-          zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

-          zasady kultury współżycia, postępowania,

-          kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

-          potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Dziecko kończące nasze przedszkole nie obawia się:

-          występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

-          chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

-          wykazywać inicjatywy w działaniu,

-          wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

-          życia i rozwoju,

-          swobody myśli, sumienia i wyznania,

-          aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

-          spokoju i samotności, gdy tego chce,

-          odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

-          snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

-          indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

-          pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

-          wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

-          wspólnoty i solidarności w grupie,

-          aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

-          zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

-          pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

-          nauki, informacji,

-          badania i eksperymentowania,

-          nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

-          oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

-          zdrowego żywienia

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Cele ogólne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

                            1.     Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. 

                            2.     Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu

                            1.     Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.

                            2.     W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

                            1.     Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

                            2.     Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

                            3.     Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem

                            1.     Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Cele szczegółowe

                            1.     zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;

                            2.     wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

                            3.     realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci, budowanie systemu wartości;

                            4.     dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną;

                            5.     kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

                            6.     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

                            7.     stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych    możliwościach fizycznych i intelektualnych;

                            8.     promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

                            9.     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności obserwacji oraz prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

                         10.     wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

                         11.     kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

                         12.     zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

                         13.     ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania dzieci;

                         14.     współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie wsi

 

Nasze cele w pracy dydaktyczno-wychowawczej

                            1.     Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju.

                            2.     Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.

                            3.     Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.

                            4.     Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się.

                            5.     Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego   indywidualnym tempem.

                            6.     Nauka przez aktywne działanie.

                            7.     Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych.

                            8.     Okazywanie sobie wzajemnej pomocy.

                            9.     Włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

 

Zasady i metody pracy

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

                            1.     zasada indywidualizacji

                            2.     zasada integracji

                            3.     zasada wolności i swobody działania

                            4.     zaspakajanie potrzeb dziecka

                            5.     zasada aktywności

                            6.     organizowanie życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

                            1.     metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,

                            2.     Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone

                            3.     opowieść ruchowa

                            4.     gimnastyka ekspresyjna

                            5.     gimnastyka rytmiczna

                            6.     pedagogika zabawy

                            7.     gimnastyka mózgu

                            8.     Metoda Dobrego Startu

                            9.     relaksacja

                         10.     bajkoterapia

                         11.     zabawy paluszkowe

Nauczyciele realizują w grupach : Program Adaptacyjny, Program Wychowawczy,
Program profilaktyczny „ Czyste powietrze wokół nas”, Program „Moje dziecko idzie do szkoły”, Program Profilaktyki Zdrowotnej, Program pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

                            1.     cele wychowania i nauczania,

                            2.     działania zorientowane na dziecko,

                            3.     aktualne pory roku,

                            4.     święta i uroczystości,

                            5.     tradycje przedszkola(kalendarz imprez).

 

Formy pracy

                            1.     praca indywidualna

                            2.     praca w małych zespołach

                            3.     praca z całą grupą

                            4.     zabawy

 

Współpraca zespołu pedagogicznego

                            1.     Tworzenie zespołów zadaniowych, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów.

                            2.     Tworzenie rocznych programów.

                            3.     Udział w badaniach ewaluacyjnych, realizowanie zadań wynikających w przeprowadzonej ewaluacji.

                            4.     Monitoring procesów zachodzących w przedszkolu.

                            5.     Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

                            6.     Opracowywanie wspólnych uroczystości.

 

Współpraca z rodzicami

Cele:

                            1.     dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

                            2.     wszechstronny rozwój dziecka,

                            3.     nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

                            4.     zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,

                            5.     przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

                            6.     przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

                            7.     przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

                            8.     wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

                            9.     włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

                         10.     zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

                         11.     podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

                         12.     ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

                         13.     promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

                            1.     zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

                            2.     zebrania grupowe,

                            3.     zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

                            4.     konsultacje indywidualne,

                            5.     organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem,

                            6.     prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),

                            7.     organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

                            8.     organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,

                            9.     organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów,

                         10.     włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,

                         11.     konkursy, wycieczki,

                         12.     angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

Współpraca z innymi placówkami oświatowymi

                            1.     przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,

                            2.     zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,

                            3.     uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,

                            4.     współpraca z Publicznym Gimnazjum w Biadaczu – uczniowie gimnazjum w ramach wolontariatu prowadzą zajęcia czytelnicze oraz gry i zabawy z dziećmi przedszkola na terenie naszej placówki oraz przedstawienia dla dzieci naszego przedszkola odbywające się w gimnazjum,

                            5.     badanie losów absolwentów przedszkola.

 

Współpraca z innymi instytucjami

Cele:

                            1.     rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

                            2.     satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

                            3.     kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

                            4.     kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

                            5.     urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

                            6.     poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:

                            1.     Urzędem Gminy - Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola,

                            2.     Radą Sołecką w Biadaczu– Występy przedszkolaków na uroczystościach wiejskich (Dni Biadacza, Dożynki, itp.),

                            3.     Radnymi gminy Łubniany

                            4.     Łubniańskim Ośrodkiem Kultury - Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez ŁOK, udział dzieci w organizowanych konkursach plastycznych, recytatorskich,

                            5.     Instruktorem tańca – prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu,

                            6.     Biblioteką w Luboszycach i Biblioteką Miejską w Opolu - uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych, udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę,

                            7.     Ośrodkiem Zdrowia w Luboszycach – zapraszanie pielęgniarki środowiskowej,

                            8.     Współpraca z parafią - udział dzieci w konkursach organizowanych w kościele parafialnym,

                            9.     Komendą Powiatową Policji- organizowanie spotkań dzieci z policjantem, rozmowy o bezpieczeństwie,

                         10.     Strażą Pożarną- organizowanie spotkań dzieci ze strażakami, rozmowy o bezpieczeństwie,

                         11.     Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu,

                         12.     Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubnianach,

                         13.     Muzeum  wsi opolskiej,

                         14.     Teatrem Lalki i Aktora w Opolu,

                         15.     Kinem Helios w Opolu,

                         16.     Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu

                         17.     SANEPID-em

                         18.     Fotografem – zwiedzanie przez dzieci zakładu fotograficznego, zapraszanie na uroczystości przedszkolne w celu upamiętnienia miłych chwil. 

                         19.     Sponsorami

 

Promocja przedszkola

Cele:

                            1.     pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,

                            2.     nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,

                            3.     upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.

Działania promocyjne obejmują:

                            1.     kontynuowanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem

                            2.     kontynuowanie oraz rozszerzanie organizowania i udziału w konkursach

                            3.     prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,

                            4.     dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

                            5.     popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

                            6.     prowadzenie strony internetowej,

                            7.     organizacja uroczystości ,

                            8.     zabieganie o notatki w prasie,

                            9.     prezentacja w lokalnych mediach,

                         10.     dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

                         11.     upowszechnianie informacji o przedszkolu

 

Dalsza praca nad nasza koncepcją:

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować,
zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,
raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.

 

Zamierzenia do dalszej pracy:

W zakresie bazy:

                            1.     sukcesywne doposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i zabawki,

                            2.     zakup zestawu kamizelek odblaskowych dla dzieci,

                            3.     zakup tablicy do Sali I

                            4.     zakup programu do obsługi przedszkola,

                            5.     malowanie sal,

                            6.     angażowanie rodziców do pozyskiwania środków finansowych ze składek własnych, funduszy unijnych , wpłat dobroczyńców i sponsorów.

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

                            1.     analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych,

                            2.     planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

                            3.     skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

                            1.     wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,

                            2.     zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,

                            3.     doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel – rodzic,

                            4.     udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

                            5.     doskonalenie umiejętności nauczycieli poprzez udział w e – konferencjach, e-warsztatach.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

                            1.     kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,

                            2.     zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

                            3.     kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ,

                            4.     rozszerzenie współpracy z instytucjami życia publicznego (straż, zakłady pracy, miejsca użyteczności publicznej),

                            5.     Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

 

 Podsumowanie koncepcji

Powyższa koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, zwłaszcza twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistycznego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i jego wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela. Rodzice w naszym przedszkolu otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka, współpracują z nauczycielami, otrzymują pomoc specjalistów. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola, są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

 

 

 

Uwagi o realizacji koncepcji pracy Niepublicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu:

                            1.     Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.

                            2.     Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

                            3.     Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

                            4.     Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

                            5.     Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.